Warunki przyjęcia do Towarzystwa Wędkarskiego „TON”

Warunki przyjęcia do TW „TON”

(wyciąg ze Statutu TW „TON” w Goleszowie)

Rozdział – III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkostwo Towarzystwa jest dobrowolne
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
    1. zwyczajnych
    2. honorowych
    3. wspierających

§ 9

  1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być:
    1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zna i uznaje Statut, cele Towarzystwa oraz uiściła wpisowe, opłaciła składkę członkowską określonej wysokości, odpracowała obowiązujący czyn społeczny i posiada Kartę Wędkarską.
    2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych zna i uznaje Statut, cele Towarzystwa oraz uiścił składkę na zarybianie w określonej wysokości, odpracował obowiązujący czyn społeczny i posiada Kartę Wędkarską.
  2. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba, której Walne Zebranie Towarzystwa przyzna ten tytuł w uznaniu zasług dla rozwoju Towarzystwa Wędkarskiego „TON”. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
  3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub organizacja, która finansowo lub w inny sposób wspiera działalność Towarzystwa.
  4. Członkami Towarzystwa nie mogą być osoby pozbawione praw publicznych.

§ 10

O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa decyduje Zarząd. Decyzja odmowna odnośnie przyjęcia do TW „TON” jest ostateczna i nie musi być umotywowana ani nie podlega zaskarżeniu.

 

 

 

Powrót na górę